Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘profesori ITP’

Comunicatul ITP Bucureşti. Despre răspunderea pentru prejudicii


Comunicatul senatului ITP Bucureşti conţine câteva precizări importante despre „cazul Volf”:
1. Demisia rectorului Constantineanu din funcţia de conducere ocupată în această instituţie, urmând ca în termen de trei luni să fie organizate alegeri pentru ocuparea funcţiei de rector al ITP Bucureşti;
2. Senatul ITP Bucureşti respinge documentul Loving God and Neighbor Together: A Christian Response to A Common Word Between Us and You şi consideră că statutul de cadru didactic în ITP Bucureşti nu este compatibil cu susţinerea ca semnatar a acestui document;
3. Senatul ITP Bucureşti cere profesorului Constantineanu să-şi retragă cât mai repede semnătura de pe acest document;
4. Senatul ITP Bucureşti constată că în activitățile academice ale prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu (prelegeri, predici, cursuri, publicații) nu a existat niciodată tendința înspre sincretism, fapt care infirmă acuzațiile de acest tip vehiculate pe internet cu privire la persoana sa; (pare a fi o contradicţie între această afirmaţie şi semnătura acestuia pe documentul incriminat: în ce calitate a semnat??? Nu este vorba de aceeaşi persoană ???)
5. Constată şi regretă că unii (adică doi) dintre profesorii ITP au avut o atitudine nedemnă şi un limbajul nepotrivit în dialogul din spaţiul virtual în „cazul Volf” (dar nu numai atunci);
6. Reafirmă cu determinare ataşamentul deplin faţă de învăţătura Sfintei Scripturi şi faţă de mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Penticostal din România;
7. Regretă că trebuie să dea acest comunicat. Întrebarea mea este: de ce? În ce mă priveşte nu pot decât să apreciez că încet, dar sigur, încep să îşi asume greşelile pe care unii le-au făcut, greşeli ce au fost tolerate de ceva timp.
Ceea ce doresc însă să prezint prin această postare are dea face cu prejudiciile create de unii dintre profesorii de la ITP în „cazul Volf”. Iată termenii comunicatului care descriu aceste prejudicii:
gravelor prejudicii suferite de ITPB la nivelul imaginii– este vizat profesorul Constantineanu;
tonul polemic, atitudinea nedemnă şi limbajul nepotrivit folosite în dialogul din spaţiul virtual de către unii profesori ai ITPB … Senatul cere cadrelor didactice ale ITPB să se abţină pe viitor de la postări şi comentarii în spaţiul virtual, care ar putea afecta buna mărturie şi relaţiile sănătoase ale ITPB cu bisericile penticostale, pastorii penticostali şi fraţii în Hristos din diaspora şi din România.– sunt vizaţi profesorii Conţac şi Terinte; în opinia mea, nu este vorba de a putea cândva în viitor afecta, ci de faptul că deja au afectat.
Componenţa senatului ITP Bucureşti (conform informaţiilor de pe site-ul ofocial este:
1. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – președinte
2. Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu
3. Lector univ dr. Ganea Romulus
4. Pastor Lector univ drd. Emil Meștereagă
5. Pastor Lector univ dr. Brie Ioan
6. Lector univ. dr. Emanuel Contac
7. Natanael Bițiș – student
8. Adelin Duca – student
9. Fineas Moldovan – student)
Este cunoscut faptul că în ordinea lumii şi potrivit rânduielilor ei, cei care cauzează prejudicii şi produc pagube trebuie să răspundă. Răspunderea poate fi în funcţie de gravitatea faptelor şi potrivit legislaţiei în vigoare: raspundere civilă, penală, disciplinară sau contraventională.
Dau spre exemplificare câteva exemple (de răspundere civilă) din Noul Cod Civil:
a. Art. 1349
Răspunderea delictuală
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.
(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.

b. Art. 1350
Răspunderea contractuală
(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.
(2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

c. Răspunderea pentru fapta proprie
Art. 1357
Condiţiile răspunderii
(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.
(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.
(sursa: Noul Cod Civil)
Şi exemplele pot continua cu celelalte tipuri de răspundere menţionate anterior.
Apoi, potrivit Statutului CCPR avem precizat faptul că există răspundere atunci când se cauzează prejudicii. Prezint câteva articole spre exemplificare.

D. Disciplina membrilor. Reguli şi proceduri
Art. 30. – (1) Fiecare membru al bisericii este supus
disciplinei acesteia.
(2) Disciplina bisericeascã se exercitã de conducerea
bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu urmãtoarele scopuri:
a) pentru a pãstra sãnãtatea moralã ºi spiritualã a bisericii;
b) pentru a pãstra unitatea ºi armonia în cadrul bisericii;
c) pentru a îndemna la pocãinþã ºi a-l recupera pe cel cãzut;
d) pentru a pãstra neºtirbitã mãrturia bisericii în faþa lumii.
(3) Formele de disciplinare care se aplicã în bisericã sunt:
a) mustrare personalã de cãtre pastor sau conducãtorul
bisericii;
b) mustrare în faþa comitetului bisericii;
c) retragerea unor drepturi, dreptul de a sluji în bisericã,
dreptul de a participa la Cina Domnului, pe o perioadã
determinatã;
d) retragerea tuturor drepturilor de membru pe o
perioadã nedeterminatã;
e) excluderea; excluderea, dupã caz, poate fi însoþitã de
interdicþia accesului persoanei excluse în locaºul de cult al
bisericii care a decis excluderea.
(4) În desfãºurarea activitãþii sale, biserica poate decide,
în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului unor
persoane care tulburã serviciile divine.
(5) Sancþiunile prevãzute la alin. (3) lit. c)-e) din prezentul
articol se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea
bisericii, se aduc la cunoºtinþã celui în cauzã ºi se comunicã
Adunãrii generale.
(6) Persoana faþã de care s-a aplicat o formã de
disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestaþie,
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice, ca organ ierarhic
superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancþiunii.
(7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea,
se face cu confirmarea Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice, pentru urmãtoarele abateri:
a) cãderea în pãcate grave ºi trãirea în pãcat;
b) trãirea nedemnã din punct de vedere moral, trãire care
aduce prejudicii grave bisericii ºi lucrãrii lui Dumnezeu;
13
c) rãspândirea de învãþãturi ºi practici contrare adevãrului
biblic;
d) subminarea cu premeditare a unitãþii ºi autoritãþii
bisericii prin producerea de dezbinãri sau prin rãspândirea de
zvonuri care pot duce la aceasta;
e) absenþa îndelungatã ºi voitã de la serviciile divine ºi
de la activitãþile desfãºurate în cadrul bisericii.
(8) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus
sub disciplinã, conform alin. (3) lit. c)-e) din prezentul articol,
se face de cãtre pastor împreunã cu comitetul bisericii, atunci
când acesta:
a) se cãieºte din toatã inima de abaterile sale;
b) face dovada cã viaþa lui s-a îndreptat ºi cã a fost iertat
de Domnul pentru faptele sale;
c) se supune rânduielilor bisericii;
d) cere în scris sã fie reprimit.
(9) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunicã
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice. Excluderea,
precum ºi reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal
ºi operate în evidenþele de membri ale bisericii.
C. Pierderea calitãþii de slujitor. Condiþii ºi proceduri
Art. 39. – (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendatã
din urmãtoarele motive:
a) încãlcarea condiþiilor biblice care au stat la baza
ordinãrii;
b) încãlcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;
c) abateri de la prevederile prezentului statut;
d) abateri grave sau repetate de la conduita spiritualã
personalã;
e) nerespectarea sistematicã a atribuþiilor de slujire.
17
(2) În situaþia în care se impune suspendarea prevãzutã
alin. (1), comitetul bisericii anunþã Comunitatea Regionalã,
Etnicã sau Teritorialã asupra necesitãþii de declanºare a
procedurii de suspendare. Finalizarea cercetãrii se va face în
baza unei rezoluþii. Dacã rezoluþia este aceea de suspendare, ea
va fi înaintatã Comitetului executiv, care va delibera asupra
situaþiei, verificând condiþiile de legalitate ºi legitimitate ale
cauzei. Consiliul bisericesc decide, prin hotãrâre definitivã,
modalitatea de soluþionare a rezoluþiei. Pe toatã durata procesului
de suspendare pãrþile implicate în cauzã au dreptul la contestaþie,
potrivit procedurii de contencios.
Art. 40. – (1) Calitatea de slujitor poate fi revocatã în
situaþiile prevãzute în art. 39, dacã gravitatea situaþiei o impune.
Revocarea opereazã de asemenea dacã în intervalul suspendãrii
persoana în cauzã nu îºi revizuieºte comportamentul sau
atitudinea care a dus la aplicarea suspendãrii.
(2) Procedura revocãrii se realizeazã potrivit art. 39 alin. (2).
(3) Atât pe perioada suspendãrii, cât ºi în cazul revocãrii
se retrage legitimaþia de slujitor.
(sursa: Statutul CCPR)
Pe de altă parte, Biblia, în întregul ei, este o carte care vorbeşte despre răspundere: prezentă şi eternă. Nu insist, versetele fiind numeroase.
Având în vedere cele menţionate anterior, rămâne întrebarea, la care comunicatul răspunde doar parţial (menţionând doar demisia rectorului din funcţia ocupată): în ce formă au răspuns cei trei profesori pentru prejudiciile constatate şi afirmate explicit de catre senatul ITP Bucureşti în comunicatul emis?
A fost vorba doar de o demisie şi de o recomandare (Senatul cere cadrelor didactice ale ITPB să se abţină pe viitor de la postări şi comentarii în spaţiul virtual, care ar putea afecta buna mărturie şi relaţiile sănătoase ale ITPB cu bisericile penticostale, pastorii penticostali şi fraţii în Hristos din diaspora şi din România).
Dacă doar atât s-a făcut este oare suficient?
Cei ce au greşit pot rămâne în continuare cadre la ITP? Au primit salariul integral şi pentru perioadele în care au adus prejudicii? Bisericile unde sunt membri au luat vreo măsură disciplinară? Cum au ştiut să aducă prejudicii prin ceea ce au scris în public (pe blogurile personale) îşi vor recunoaşte tot public erorile de doctrină, de comportament şi de limbaj? Îşi vor cere oare tot public iertare faţă de cei pe care i-au jignit prin cele scrise şi care s-au constatat a fi fost greşite?
Vom vedea dacă au această tărie. Oricum, cred că este o chestiune de minimă pocăinţă.
Probabil că în zilele următoare vom avea un răspuns la aceste întrebări. Sau poate nu.

Despre efectele sunetelor produse de „guguştiuci”


gugustiuc
vanatoare gugustiuci
În ultima lună (aproximativ) am putut asista la un veritabil război ideatic în lumea virtuală în legătură cu vizita profesorului Volf la ITP Bucureşti. Unii (în special profesori la această instituţie) l-au susţinut cu toată energia scriind laudativ la adresa lui. În acelaşi timp, nu s-au dat înapoi de a se apăra unii pe alţii şi de a încerca să asasineze moral pe oricine încerca să spună că Volf ar fi un promotor al Crislamului. Deşi li s-a atras la unii atenţia (eu însumi am atras atenţia unuia dintre ei care este şi pastor) despre poziţia pe care au adoptat-o şi limbajul pe care îl folosesc (ajungând până la dispreţ), au continuat să scrie susţinând aceeaşi poziţie şi folosind acelaşi limbaj. Apoi, brusc, fără prea multe explicaţii s-au retras din acesta dezbatere. Mai nou, unul a decis să retragă postările care atacau pe “guguştiuci”. Motive a găsit, că de aia e dascăl!
Rămân însă câteva întrebări.
1. Când l-au invitat pe Volf, nu s-au gândit la consecinţe?
2. Când au scris ce au scris şi cum au scris, nu s-au gândit că nu e de folos duhovnicesc?
3. Dacă prin acţiunea lor (legată de vizita profesorului Volf şi de susţinerea acestuia) au făcut ceva bun şi de folos pentru CCPR şi ITP Bucureşti, de ce renunţă acum? Oare n-ar trebui să apere cu orice preţ adevărul?
4. Dacă au greşit, cum şi când vor răspunde?
După cum se poate constata cu “ochiul liber” şi sunetele produse de “guguştiuci” pot avea efecte. Dacă sunt efecte pozitive s-au dimpotrivă o să vedem.
Oricum, lucrurile se vor clarifica. Ele nu trebuie să rămână aşa.
Şi, aşa cum spuneam în altă postare, este bine că în afara ITP-ului, în bisericile locale există oameni care nu se aliniază imediat la tot ce se transmite dintr-un anumit loc (în acest caz ITP Bucureşti). Consider că aceasta este o dovadă de normalitate dar şi de maturitate a CCPR. În acelaşi timp, îmi exprim convingerea că fraţii din conducerea CCPR cu atribuţii în ceea ce priveşte învăţământul organizat şi desfăşurat în cadrul CCPR vor veghea ca adevărul Evangheliei să nu fie diluat de alte învăţături aduse, promovate şi susţinute de “mari personalităţi” din lumea academică.
Eu nu am nimic împotriva oamenilor pregătiţi din punct de vedere academic, nu sunt împotriva educaţiei (eu însumi încerc să mă dezvolt), dar voi fi în continuare în opoziţie cu cei care, bazându-se pe faptul că au o pregătire academică (pe care nu le-o contest), vor încerca să abată pe credincioşi de la adevărul biblic. Sunt convins că Biblia trebuie să rămână norma de învăţătură şi trăire a celor ce vor să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu. Şi pentru asta sunt gata să lupt! Îmi amintesc ce spunea un profesor pe care l-am avut (are doctorat, mai e şi prin comisii de doctorat, este şi preşedintele unei organizaţii creştine din România):” studiem teologie, dar Biblia trebuie să aibă ultimul cuvânt”. Cum scriam într-o altă postare: teologii şi teologiile lor vor trece, dar Biblia va rămâne.
PS.
Dacă unii au ales să retragă posturile cu “guguştiucii” eu le-am păstrat la mine în computer (pentru uz personal, deocamdată 🙂 ); că există zicerea “Verba volant, scripta manent“.

Nor de etichete

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

Popas pentru suflet

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

“Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

cu aproape tot ce-mi place...

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

CRISTI DANILEŢ - judecător

despre sistemul juridic şi magistrati

Ciprian Barsan

...din inima pentru tine

%d blogeri au apreciat: