Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘munca’

Între hărnicie şi lene


În planul Său Dumnezeu a prevăzut pentru om în condiţiile vieţii pământeşti munca. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. (Gen.2:15) Chiar înainte de cădere, în condiţia absenţei păcatului din viaţa omului, omul trebuia să muncească, să aibă o activitate.

După cădere Dumnezeu porunceşte din nou omului să muncească cu trudă în timpul existenţei sale terestre. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;  spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” (Gen.3:17-19)

Porunca de a munci se regăseşte şi între cele 10 Porunci date de Dumnezeu poporului Său. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Ex.20:9-11) Este clar că oamenilor li se porunceşte să lucreze şase zile şi doar una să se odihnească. În porunca a patra putem observa nu doar porunca pentru repaus în ziua a şaptea dar şi porunca pentru muncă în celalte şase zile. Aşadar, munca în celelate şase zile este o obligaţie!

În scrierile Vechiului Testament găsim foarte multe referiri la muncă, la activitate. În Proverbe 12:27b munca este descrisă ca fiind o comoară (comoara de preţ a unui om este munca). În aceeaşi carte biblică, munca este prezentată ca fiind sursa de câştig pentru existenţă- Prov.14:23 (Oriunde se munceşte este şi câştig).

În timpul vieţii Sale pământeşti Mântuitorul nostru a fost condus de dorinţa de a înfăptui lucrările Tatălui. (In.17:4) El ne învaţă că Însăşi Tatăl lucrează. (In.5:17) Există mai multe referinţe nou-testamentale în care este prezentată lucrarea Tatălui şi a Fiului. (In.4:34, 5:17, 9:4). La finalul activităţii Sale mântuitoare Iisus a ştiut că a sfârşit lucrarea încredinţată de Tatăl. (In.17:4)

Parcurgând scrierile Noului Testament putem observa că şi apostolii au trăit o viaţă plină de activităţi spirituale şi pământeşti. Câteva referinţe despre munca spirituală le găsim în: Fp.13:2, 1Cor.3:9, 15:10, Fil.4:3, Col.4:11. Domnul Iisus a văzut marea nevoie de lucrători pentru holdele care erau coapte, gata pentru seceriş. (Mt.9:38) Este nevoie de oameni harnici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Îndemnul apostolului Pavel pentru credincioşii din Corint este în aceeaşi direcţie a muncii şi a sporirii în lucrul Domnului. (1Cor.15:58)

Apostolii în scrierile lor au sfătuit pe primii credincioşi să fie harnici nu doar în cele spirituale ci şi în cele pământeşti, deoarece erau încă pe Pământ, iar viaţa pe Pământ presupune munca pentru câştigarea existenţei. (Ef.4:28, 2Tes.3:12, 1Tim.5:18) Sfinţii apostoli s-au dat pe ei înşişi pildă pentru poporul lui Dumnezeu: Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat. (2Tes.3:7-9)

Opusul muncii, al activităţii, al hărniciei este lenea, inactivitatea, pierderea timpului în pseudo-activităţi. In DEX, lenea e definită astfel: Faptul de a se complăcea în inactivitate; înclinația celui căruia nu-i place, care nu dorește, nu vrea să muncească, căruia îi place să stea fără să muncească; trândăvie; lâncezeală.

Dumnezeu are multe de spus şi despre acest păcat, lenea. În Proverbe 18:9 ni se spune că omul leneş este echivalentul celui ce distruge; de aici putem pricepe că inactivitatea duce la distrugere. În aceeaşi scriere biblică este precizat că lenea, urmată de fratele ei geamăn, somnul, sunt urmaţi de sora lor geamănă foamea (sărăcia, lipsa):  Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame. (Prov.18:15)

În biserica din Tesalonic unii credincioşi deveniseră (sau poate că au continuat să fie aşa cum fuseseră înainte de întoarcerea la Domnul) leneşi în ce priveşte munca zilnică pentru nevoile lor, cu gândul că vine Domnul şi n-are rost să-şi piardă vremea cu munca. Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, corectează această eroare  şi le scrie destul de aspru:  Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” (2Tes.3:10) El continuă învăţătura lui Dumnezeu din Vechiul Testament, a lui Cristos din Noul Testament şi anume că doar lucrătorul este vrednic de hrana lui (Deut.24:14,15; Mt.10:10) ; cine este leneş şi nu vrea să lucreze nici să nu mănânce. Într-un fel, această afirmaţie poate fi privită ca o condamnare la înfometare, iar înfometarea pe o perioadă îndelungată va duce la dispariţie. Apostolul îi îndeamnă pe leneşi la muncă nu la întins mâna!  Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte (2Tes.3:12)

Având în vedere cele scrise mai sus putem desprinde următoarele concluzii:

1. Dumnezeu porunceşte omului cât timp este în trup să muncească, să fie activ, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun.

2. Domnul Iisus, prin exemplul personal şi prin învăţătura Lui, ne arată că trebuie să lucrăm pentru Împărăţia lui Dumnezeu dar şi pentru noi înşine.

3. Apostolii, la rândul lor, se dau pildă de hărnicie şi în cele duhovniceşti dar şi în cele legate de viaţa aceasta; ei nu sunt la extreme, ci îmbină într-un mod armonios activităţile spirituale, care sunt prioritare, cu cele vremelnice, care sunt secundare celor eterne, dar care sunt extrem de importante pentru viaţa în trup pe Pământ. Ei dau îndemnuri pentru muncă învăţând că cel leneş trebuie lăsat să sufere de foame.

4. Aici doresc să subliniez că nu trebuie confundat cel neputincios cu cel leneş şi nici cel care trudeşte de dimineaţa până seara pentru casa lui (dar care are o familie numeroasă şi nu îi ajunge ceea ce câştigă pentru a-şi acoperi toate nevoile familiei) cu cel care nu vrea să lucreze. În aceste cazuri de neputinţă trupească şi lipsuri datorate unui număr mare de persoane care trebuiesc întreţinute, credincioşii sunt chemaţi să se implice şi să ajute, nu numai cu binecuvântări şi rugăciuni, ci şi cu fapta. (Iac.2:14-16; 1In.3:16-20; Mt.25:34-46). A trece nepăsători pe lângă cei care sunt cu adevărat în nevoie este greşit, cum la fel este greşit şi să-i ajutăm material (deşi nu-i ajutăm deloc) pe cei ce nu vor să muncească, chiar dacă pot. (2Tes.3:10)

4. Luptă-te să fi în activitate spirituală şi fizică cel puţin douăsprezece ore în fiecare zi (In.11:9) din cele şase lucrătoare, fără să dormi în acest timp. Începe cu cele spirituale (rugăciune şi citirea Cuvântului), continuă cu cele legate de serviciul tău, câmpul tău, casa ta, afacerea ta şi sfârşeşte ziua tot cu cele spirituale. Cred că Sfintele Scripturi ne învaţă că ziua este pentru muncă iar noaptea este pentru odihnă, excepţie fiind cei care datorită serviciului trebuie să lucreze noaptea. (Mc.4:27, In.9:4, 1Tes.5:7a)

5. Închei redând în continuare câteva referinţe biblice pe care vă recomand să le citiţi, să meditaţi asupra lor cercetându-vă unde sunteţi raportat la cele citite şi apoi să deveniţi mai harnici decât sunteţi. (Prov.6:6, 10:4, 15:19, 21:25, 22:13, 24:30, 26:14, 31:27; Ecl.10:18; Mt.25:26; 1Tim.5:13; 2Pt.1:8).

Este bine să procedăm aşa cum ne recomandă înţeleptul (Prov.16:3: Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnulu…i) şi   ne rugăm ca şi Moise. (Ps.90:17: Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!). Procedând în acest fel avem nădejdea că se vor împlini cu noi cele scrise în Apocalipsa 14:13: Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”  . Asadar, odihna vine după osteneală şi o vom căpăta în Cer. Cât suntem pe Pământ trebuie să fi harnici!

(În timp ce lucram la acest articol am auzit la ştiri că preşedintele României, în întâlnirea cu Prea Fericitului Parinte Teodoros al II-lea, Papă si Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, şi cu Patriarhul BOR, Daniel a luat notă ca şi ziua de 30 noiembrie să fie zi liberă legal. Avem deja 11, cea de-a 12-a (http://www.roportal.ro/articole/zile-libere-legale-in-2012-in-romania-4992.htm) aşteaptă la Camera Deputaţilor şi vine a 13-a, la propunerea BOR.(http://stiri.rol.ro/de-la-anul-am-putea-avea-liber-si-de-sfantul-andrei-744336.html) Ce poftă de muncă mai au românii! Domnul preşedinte parcă spunea altceva: să muncească bine ca să trăiască bine şi să trăiască mai puţin bine dacă muncesc mai puţin binehttp://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Basescu-dupa_sase_ani-_-Sa_munciti_bine_0_384561905.html (versiunea remixată după ce a fost ales, cea din campanie era puţin diferită). Parcă ne place (din păcate) aceeaşi zicală şi în capitalism: Pauzele lungi şi dese, cheia marilor succese!

 

Nor de etichete

Investing Online Is the Best Way to Go

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: