Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘minciuna’

Este Allah Dumnezeul care s-a descoperit prin Sfânta Scriptură?


Aceasta este întrebarea în jurul căreia s-au iscat o mulţime de discuţii (în lumea virtuală) în zilele acestea între credincioşii evanghelici români.
La această întrebare au fost date cel puţin trei răspunsuri:
1. Da.
2. Nu ştim sigur; există această posibilitate.
3. Nu! Categoric nu!
Toţi cei ce au oferit un anumit răspuns se pretind a fi creştini.
Ca pastor şi slujitor în CCPR doresc să prezint un răspuns care are legătură cu viaţa bisericilor penticostale din România. În multe biserici aparţinătoare CCPR ne rugăm pentru lucrarea de misiune externă potrivit calendarului de rugăciune pus la dispoziţia noastră de APME. Ieri am avut ca subiect de rugăciune Violenţa în Islam.
Postez în continuare pagina din calendarul de rugăciune. Aici se poate observa foarte bine crezul slujitorilor și credincioşilor aparţinători CCPR în ce priveşte Islamul și dumnezeul proclamat de această religie.
DSCN2038
Doresc să transmit tuturor celor ce la această întrebarare oferă primele două răspunsuri (oricine ar fi ei!) că mii de credincioşi penticostali (pastori, prezbiteri, diaconi şi ceilalţi credincioşi) ştiu (sunt absolut siguri bazându-se pe revelaţia de Sine a lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi pe călăuzirea Duhului Sfânt) că Allah şi Dumnezeul care ni s-a descoperit prin Sfânta Scriptură nu se confundă ci sunt total diferiţi.
Solicit public tuturor celor ce seamănă confuzie în mintea credincioşilor aparţinători CCPR să se oprească din această acţiune.
Îndemn pe toţi credincioşii aparţinători CCPR să lupte pentru adevărul biblic şi să se opună celor ce seamană confuzia şi minciuna.
Aşa să ne ajute singurul Dumnezeu adevărat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt!

Cât de mult le plac unor penticostali gogoșile calde?! (4)


Din seria de gogoși Mi-e dragă Ortodoxia a preotului Necula voi prezenta astazi analiza a două dintre acestea :

I. De aceea mi-e dragă Ortodoxia fiindcă ea nu dă verdicte finale cât suntem în viață.

II. Mi-e dragă Ortodoxia pentru încăpățânarea ei de a rămâne biserică vie.

Prima afirmație necesită două precizări:

1. Biblia arată în mai multe cazuri verdicte finale de care oamenii puteau fi siguri încă din viața aceasta.

2. Sistemul promovat de Bisericile Ortodoxe dă speranțe false oamenilor care nu trăiesc conform preceptelor lui Dumnezeu. Acest sistem promovează un relativism deosebit de periculos pentru prezentul dar mai ales pentru destinul etern al oamenilor pretinzând că se poate interveni cu anumite acțiuni (rugăciuni, parastase, pomeni) ale celor de pe Pământ care pot ajuta la salvarea de pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei ce au murit fără să fi dovedit o viață de credință.

Să analizăm pe rând  aceste două precizări.

1. La acest punct o să prezint câteva dintre afirmațiile Domnului Iisus și ale apostolilor Lui.

a. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15,16)

Şi a zis lui Iisus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 22: 42,43);

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu (Ioan 3:16-18);

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36);

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)

Iisus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine. (Ioan 6:53-57);

b. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele Apostolilor 16:29-31);

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:1,2);

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. (1Ioan 5:11).

2.  Biserica Ortodoxă susține că există mai multe acțiuni ale celor vii pentru cei morți, acțiuni prin care speră că vor ajuta în lumea cealaltă pe cel ce a murit:

a. Învățătura despre aceste acțiuni poate fi văzută la următoarele link-uri:  http://www.ortodoxism.ro/carte.shtml#inmormantarea

http://www.crestinortodox.ro/religie/rugaciunile-pentru-adormiti-69460.html

b. Domnul Iisus și apostolii Săi au învățat că felul în care cineva crede și trăiește aici pe Pământ îi va influența destinul etern. În continuare voi lăsa Sfânta Scriptură să vorbească.

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:14, 15);

„Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Iisus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu. Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Iisus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.” Iisus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:34-44);

Apoi Iisus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi.” Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!” „Dacă aţi fi orbi”, le-a răspuns Iisus, „n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: „Vedem.” Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. (Ioan 9:39-41);

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  (1 Corinteni 6:9, 10);

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  (Galateni 5:19-21);

Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. (1Ioan 3:7-10)

Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”  (Apocalipsa 21:7,8)

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!  (Apocalipsa 22:14, 15).

Pasajele pe care le-am prezentat arată fără echivoc că modul în care alegemcredem și să trăim aici pe Pamânt ne pecetluiește soarta pentru veșnicie. Biblia nu susține în nici un fel posibilitatea că unuia care a murit îi mai poate fii schimbat destinul etern, dimpotrivă ne învață că dacă am murit în credință vom avea parte cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus, iar dacă am murit în faptele necredinței destinul nostru va fi în afara acestei glorioase Împărății, adică în locul de pedeapsă eternă a necredincioșilor. Asadar  toate gogoșile promovate cu tărie de sistemul ortodox şi în cazul de față de preotul ortodox Necula nu sunt decât niște gogoși pentru cei cărora le plac!

II. Cea de-a doua afirmație este, în lumina analizei celei dintâi, o mare gogoașă: Ortodoxia nu este nici pe departe o biserică vie! Cauza este că nu-L are pe Domnul Vieții ca și Cap, nu ÎL ascultă şi, în consecinţă, este moartă. Realitatea nespus de dureroasă este tocmai contrariul celor spuse de preotul Necula şi anume că Ortodoxia se încăpăţânează să rămână o biserică moartă! Din păcate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: