Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for august, 2014

Pentru susţinătorii şi promotorii români ai Crislamului- Avertismentul unui Episcop irakian pentru Occident: Suferinţele noastre de astăzi sunt preludiul suferinţelor voastre


24.08.2014, Erbil (Catholica) – Arhiepiscopul caldeean de Mosul i-a avertizat pe creştinii din toată lumea că riscă aceleaşi suferinţe ca Dieceza sa din partea musulmanilor. “Suferinţele noastre de astăzi sunt preludiul suferinţelor voastre. Creştinii apuseni şi răsăriteni vor suferi în viitorul apropiat”, a declarat Arhiepiscopul Emil Nona pentru cotidianul italian Corriere della Sera, ediţia din 9 august. Declaraţiile au fost date din Erbil, capitala Kurdistanului irakian.

Prelatul a fost forţat de statul islamic – un califat înfiinţat recent în Irak şi Siria – să îşi părăsească reşedinţa. Este unul dintre cei cinci Episcopi care au fost forţaţi să plece din Mosul. Gruparea islamistă i-a persecutat pe toţi musulmanii ne-sunniţi din teritoriul controlat. “Mi-am pierdut Dieceza”, a spus el. “Clădirile în care îmi desfăşuram apostolatul au fost ocupate de radicali islamişti, care ne-au cerut să ne convertim, sau vom fi ucişi. Dar comunitatea mea este încă vie.” Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite, peste 1,2 milioane de persoane au fost forţate să îşi părăsească locuinţele, cel puţin 10.000 de refugiaţi irakieni ajungând în Siria.

Arhiepiscopul Nona a făcut un apel către presa occidentală: “Încercaţi să ne înţelegeţi. Principiile voastre liberale şi democratice nu valorează nimic aici. Trebuie să regândiţi realitatea Orientului Mijlociu, deoarece primiţi cu braţele deschise în ţările voastre un număr tot mai mare de musulmani. Şi voi sunteţi în pericol. Trebuie să fiţi tari şi curajoşi în decizii, chiar cu costul contrazicerii principiilor voastre. Voi gândiţi că toţi oamenii sunt egali, dar islamul nu spune că toţi sunt egali. Valorile voastre nu sunt valorile lor. Dacă nu veţi înţelege aceasta suficient de rapid, veţi deveni victime ale inamicului pe care l-aţi primit în casele voastre.”

(sursa:http://inliniedreapta.net/monitorul-neoficial/avertismentul-unui-episcod-irakian-pentru-occident-suferintele-noastre-de-astazi-sunt-preludiul-suferintelor-voastre/ )

A Common Word – A fost HAMAS Întrebat ce părere are?


A Common Word – A fost HAMAS Întrebat ce părere are?.

Comunicatul ITP Bucureşti. Despre răspunderea pentru prejudicii


Comunicatul senatului ITP Bucureşti conţine câteva precizări importante despre „cazul Volf”:
1. Demisia rectorului Constantineanu din funcţia de conducere ocupată în această instituţie, urmând ca în termen de trei luni să fie organizate alegeri pentru ocuparea funcţiei de rector al ITP Bucureşti;
2. Senatul ITP Bucureşti respinge documentul Loving God and Neighbor Together: A Christian Response to A Common Word Between Us and You şi consideră că statutul de cadru didactic în ITP Bucureşti nu este compatibil cu susţinerea ca semnatar a acestui document;
3. Senatul ITP Bucureşti cere profesorului Constantineanu să-şi retragă cât mai repede semnătura de pe acest document;
4. Senatul ITP Bucureşti constată că în activitățile academice ale prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu (prelegeri, predici, cursuri, publicații) nu a existat niciodată tendința înspre sincretism, fapt care infirmă acuzațiile de acest tip vehiculate pe internet cu privire la persoana sa; (pare a fi o contradicţie între această afirmaţie şi semnătura acestuia pe documentul incriminat: în ce calitate a semnat??? Nu este vorba de aceeaşi persoană ???)
5. Constată şi regretă că unii (adică doi) dintre profesorii ITP au avut o atitudine nedemnă şi un limbajul nepotrivit în dialogul din spaţiul virtual în „cazul Volf” (dar nu numai atunci);
6. Reafirmă cu determinare ataşamentul deplin faţă de învăţătura Sfintei Scripturi şi faţă de mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Penticostal din România;
7. Regretă că trebuie să dea acest comunicat. Întrebarea mea este: de ce? În ce mă priveşte nu pot decât să apreciez că încet, dar sigur, încep să îşi asume greşelile pe care unii le-au făcut, greşeli ce au fost tolerate de ceva timp.
Ceea ce doresc însă să prezint prin această postare are dea face cu prejudiciile create de unii dintre profesorii de la ITP în „cazul Volf”. Iată termenii comunicatului care descriu aceste prejudicii:
gravelor prejudicii suferite de ITPB la nivelul imaginii– este vizat profesorul Constantineanu;
tonul polemic, atitudinea nedemnă şi limbajul nepotrivit folosite în dialogul din spaţiul virtual de către unii profesori ai ITPB … Senatul cere cadrelor didactice ale ITPB să se abţină pe viitor de la postări şi comentarii în spaţiul virtual, care ar putea afecta buna mărturie şi relaţiile sănătoase ale ITPB cu bisericile penticostale, pastorii penticostali şi fraţii în Hristos din diaspora şi din România.– sunt vizaţi profesorii Conţac şi Terinte; în opinia mea, nu este vorba de a putea cândva în viitor afecta, ci de faptul că deja au afectat.
Componenţa senatului ITP Bucureşti (conform informaţiilor de pe site-ul ofocial este:
1. Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru – președinte
2. Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu
3. Lector univ dr. Ganea Romulus
4. Pastor Lector univ drd. Emil Meștereagă
5. Pastor Lector univ dr. Brie Ioan
6. Lector univ. dr. Emanuel Contac
7. Natanael Bițiș – student
8. Adelin Duca – student
9. Fineas Moldovan – student)
Este cunoscut faptul că în ordinea lumii şi potrivit rânduielilor ei, cei care cauzează prejudicii şi produc pagube trebuie să răspundă. Răspunderea poate fi în funcţie de gravitatea faptelor şi potrivit legislaţiei în vigoare: raspundere civilă, penală, disciplinară sau contraventională.
Dau spre exemplificare câteva exemple (de răspundere civilă) din Noul Cod Civil:
a. Art. 1349
Răspunderea delictuală
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.
(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.

b. Art. 1350
Răspunderea contractuală
(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.
(2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

c. Răspunderea pentru fapta proprie
Art. 1357
Condiţiile răspunderii
(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.
(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.
(sursa: Noul Cod Civil)
Şi exemplele pot continua cu celelalte tipuri de răspundere menţionate anterior.
Apoi, potrivit Statutului CCPR avem precizat faptul că există răspundere atunci când se cauzează prejudicii. Prezint câteva articole spre exemplificare.

D. Disciplina membrilor. Reguli şi proceduri
Art. 30. – (1) Fiecare membru al bisericii este supus
disciplinei acesteia.
(2) Disciplina bisericeascã se exercitã de conducerea
bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu urmãtoarele scopuri:
a) pentru a pãstra sãnãtatea moralã ºi spiritualã a bisericii;
b) pentru a pãstra unitatea ºi armonia în cadrul bisericii;
c) pentru a îndemna la pocãinþã ºi a-l recupera pe cel cãzut;
d) pentru a pãstra neºtirbitã mãrturia bisericii în faþa lumii.
(3) Formele de disciplinare care se aplicã în bisericã sunt:
a) mustrare personalã de cãtre pastor sau conducãtorul
bisericii;
b) mustrare în faþa comitetului bisericii;
c) retragerea unor drepturi, dreptul de a sluji în bisericã,
dreptul de a participa la Cina Domnului, pe o perioadã
determinatã;
d) retragerea tuturor drepturilor de membru pe o
perioadã nedeterminatã;
e) excluderea; excluderea, dupã caz, poate fi însoþitã de
interdicþia accesului persoanei excluse în locaºul de cult al
bisericii care a decis excluderea.
(4) În desfãºurarea activitãþii sale, biserica poate decide,
în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului unor
persoane care tulburã serviciile divine.
(5) Sancþiunile prevãzute la alin. (3) lit. c)-e) din prezentul
articol se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea
bisericii, se aduc la cunoºtinþã celui în cauzã ºi se comunicã
Adunãrii generale.
(6) Persoana faþã de care s-a aplicat o formã de
disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestaþie,
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice, ca organ ierarhic
superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancþiunii.
(7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea,
se face cu confirmarea Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau
Etnice, pentru urmãtoarele abateri:
a) cãderea în pãcate grave ºi trãirea în pãcat;
b) trãirea nedemnã din punct de vedere moral, trãire care
aduce prejudicii grave bisericii ºi lucrãrii lui Dumnezeu;
13
c) rãspândirea de învãþãturi ºi practici contrare adevãrului
biblic;
d) subminarea cu premeditare a unitãþii ºi autoritãþii
bisericii prin producerea de dezbinãri sau prin rãspândirea de
zvonuri care pot duce la aceasta;
e) absenþa îndelungatã ºi voitã de la serviciile divine ºi
de la activitãþile desfãºurate în cadrul bisericii.
(8) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus
sub disciplinã, conform alin. (3) lit. c)-e) din prezentul articol,
se face de cãtre pastor împreunã cu comitetul bisericii, atunci
când acesta:
a) se cãieºte din toatã inima de abaterile sale;
b) face dovada cã viaþa lui s-a îndreptat ºi cã a fost iertat
de Domnul pentru faptele sale;
c) se supune rânduielilor bisericii;
d) cere în scris sã fie reprimit.
(9) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunicã
Comunitãþii Regionale, Teritoriale sau Etnice. Excluderea,
precum ºi reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal
ºi operate în evidenþele de membri ale bisericii.
C. Pierderea calitãþii de slujitor. Condiþii ºi proceduri
Art. 39. – (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendatã
din urmãtoarele motive:
a) încãlcarea condiþiilor biblice care au stat la baza
ordinãrii;
b) încãlcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;
c) abateri de la prevederile prezentului statut;
d) abateri grave sau repetate de la conduita spiritualã
personalã;
e) nerespectarea sistematicã a atribuþiilor de slujire.
17
(2) În situaþia în care se impune suspendarea prevãzutã
alin. (1), comitetul bisericii anunþã Comunitatea Regionalã,
Etnicã sau Teritorialã asupra necesitãþii de declanºare a
procedurii de suspendare. Finalizarea cercetãrii se va face în
baza unei rezoluþii. Dacã rezoluþia este aceea de suspendare, ea
va fi înaintatã Comitetului executiv, care va delibera asupra
situaþiei, verificând condiþiile de legalitate ºi legitimitate ale
cauzei. Consiliul bisericesc decide, prin hotãrâre definitivã,
modalitatea de soluþionare a rezoluþiei. Pe toatã durata procesului
de suspendare pãrþile implicate în cauzã au dreptul la contestaþie,
potrivit procedurii de contencios.
Art. 40. – (1) Calitatea de slujitor poate fi revocatã în
situaþiile prevãzute în art. 39, dacã gravitatea situaþiei o impune.
Revocarea opereazã de asemenea dacã în intervalul suspendãrii
persoana în cauzã nu îºi revizuieºte comportamentul sau
atitudinea care a dus la aplicarea suspendãrii.
(2) Procedura revocãrii se realizeazã potrivit art. 39 alin. (2).
(3) Atât pe perioada suspendãrii, cât ºi în cazul revocãrii
se retrage legitimaþia de slujitor.
(sursa: Statutul CCPR)
Pe de altă parte, Biblia, în întregul ei, este o carte care vorbeşte despre răspundere: prezentă şi eternă. Nu insist, versetele fiind numeroase.
Având în vedere cele menţionate anterior, rămâne întrebarea, la care comunicatul răspunde doar parţial (menţionând doar demisia rectorului din funcţia ocupată): în ce formă au răspuns cei trei profesori pentru prejudiciile constatate şi afirmate explicit de catre senatul ITP Bucureşti în comunicatul emis?
A fost vorba doar de o demisie şi de o recomandare (Senatul cere cadrelor didactice ale ITPB să se abţină pe viitor de la postări şi comentarii în spaţiul virtual, care ar putea afecta buna mărturie şi relaţiile sănătoase ale ITPB cu bisericile penticostale, pastorii penticostali şi fraţii în Hristos din diaspora şi din România).
Dacă doar atât s-a făcut este oare suficient?
Cei ce au greşit pot rămâne în continuare cadre la ITP? Au primit salariul integral şi pentru perioadele în care au adus prejudicii? Bisericile unde sunt membri au luat vreo măsură disciplinară? Cum au ştiut să aducă prejudicii prin ceea ce au scris în public (pe blogurile personale) îşi vor recunoaşte tot public erorile de doctrină, de comportament şi de limbaj? Îşi vor cere oare tot public iertare faţă de cei pe care i-au jignit prin cele scrise şi care s-au constatat a fi fost greşite?
Vom vedea dacă au această tărie. Oricum, cred că este o chestiune de minimă pocăinţă.
Probabil că în zilele următoare vom avea un răspuns la aceste întrebări. Sau poate nu.

August 2014- ultima lună de slujire în zona Băile Herculane


Între anii 1995-1999 am trecut de multe ori pe la Băile Herculane în drumurile catre ITP Bucureşti, însă niciodată nu m-am gândit că voi sluji o parte importantă din viaţa mea în această zonă.
Apoi începând din anul 1999 până în 2002 am venit de multe ori în bisericile penticostale de aici pentru a sluji prin predicare. Tot în această perioadă am înţeles foarte clar că voi sluji aici.
Din toamna 2002 până în această lună am locuit în Băile Herculane şi am slujit adunările penticostale din acest sector, ca diacon, prezbiter şi apoi pastor.
La începutul anului 2011 am înţeles (la fel de clar ca şi la început când am venit aici) că timpul meu de slujire aici se va încheia undeva în vara acestui an. Anul îl ştiam, nu eram sigur de luna în care ne vom muta. Dacă totul va fi aşa cum am înţeles, ultima mea zi de slujire ca pastor în acest sector va fi în 31 august.
Anii de aici au fost plini de binecuvântări şi realizări pe toate planurile: bisericesc, familial, profesional. Privind în urmă sunt plin de mulţumire faţă de Dumnezeul nostru care ne-a oferit mai mult decât merităm. A Lui să fie toată gloria!
În acelaşi timp, am şi câteva „dureri” deoarece aş fi dorit să pot face mai multe şi mai bine. Rămâne nevoia mare de slujitori, nevoia unui locaş propriu de închinare pentru adunarea din Herculane (acum biserica se adună în vechea clădire din curtea unei familii din biserică), numărul mic al celor ce au primit credinţa creştină în aceşti ani, precum şi cei ce s-au situat în afara bisericii prin nesupunerea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, am siguranţa că rugăciunile, postul şi căutarea feţei lui Dumnezeu în toţi aceşti ani împreună cu credincioşii de aici nu vor rămâne fără răspuns. Dumnezeul pe care Îl slujim Îşi va împlini planurile şi pentru cei ce trăiesc în aceste locuri.
Am avut şi zile senine dar şi cu nori, fraţi care ne-au iubit şi ne-au susţinut (cei mai mulţi), dar şi de cei care ne-au făcut să „slujim suspinând” (o minoritate infimă).
Începând cu luna septembrie 2014 ne vom muta la Oradea. În anul 2011 ştiam că aici ne vom muta.
Ne aşteaptă mult necunoscut. Avem nevoie, la fel ca şi până acum, de ajutorul şi călăuzirea lui Dumnezeu (de care suntem siguri) precum şi de rugăciunile copiilor Lui (pe care le solicităm). Vă mulţumim tuturor celor ce sunteţi aproape de noi. Dumnezeu să vă răsplătească.
Când voi avea informaţii noi despre ce şi unde vom sluji voi reveni probabil cu o postare.

Despre efectele sunetelor produse de „gugustiuci”- continuare


Am publicat o prima postare pe acest subiect aici: (https://ioanjoldes.wordpress.com/2014/06/26/despre-efectele-sunetelor-produse-de-gugustiuci/)
Deși au apărut de ceva timp informații despre o posibila demisie a rectorului ITP Bucuresti am așteptat ceva oficial.
Astăzi am aflat oficial despre aceasta demisie.
Informații suplimentare pot fi citite pe site-ul oficial al instituției anterior mentionate: http://www.itpbucuresti.ro/noutati/comunicat-al-senatului-institutului-teologic-penticostal-din-bucure–ti_1
Pentru mine un lucru este clar: CCPR este o organizație crestina matura si avem conducători care țin la adevarul Sfintelor Scripturi, in acest an dovedind practic aceasta (cazul Pustan si cazul ITP- Constantineanu).
Pot presupune ca si ceilalți doi profesori care au promovat si susținut „cazul Volf” si-au primit binemeritata mustrare si trag nădejde ca pe viitor vor fi mai atenți la ce scriu si cum scriu.

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: