Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for martie, 2013

Cât de mult le plac unor penticostali gogoșile calde?! (4)


Din seria de gogoși Mi-e dragă Ortodoxia a preotului Necula voi prezenta astazi analiza a două dintre acestea :

I. De aceea mi-e dragă Ortodoxia fiindcă ea nu dă verdicte finale cât suntem în viață.

II. Mi-e dragă Ortodoxia pentru încăpățânarea ei de a rămâne biserică vie.

Prima afirmație necesită două precizări:

1. Biblia arată în mai multe cazuri verdicte finale de care oamenii puteau fi siguri încă din viața aceasta.

2. Sistemul promovat de Bisericile Ortodoxe dă speranțe false oamenilor care nu trăiesc conform preceptelor lui Dumnezeu. Acest sistem promovează un relativism deosebit de periculos pentru prezentul dar mai ales pentru destinul etern al oamenilor pretinzând că se poate interveni cu anumite acțiuni (rugăciuni, parastase, pomeni) ale celor de pe Pământ care pot ajuta la salvarea de pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei ce au murit fără să fi dovedit o viață de credință.

Să analizăm pe rând  aceste două precizări.

1. La acest punct o să prezint câteva dintre afirmațiile Domnului Iisus și ale apostolilor Lui.

a. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15,16)

Şi a zis lui Iisus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 22: 42,43);

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu (Ioan 3:16-18);

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36);

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)

Iisus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine. (Ioan 6:53-57);

b. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele Apostolilor 16:29-31);

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:1,2);

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. (1Ioan 5:11).

2.  Biserica Ortodoxă susține că există mai multe acțiuni ale celor vii pentru cei morți, acțiuni prin care speră că vor ajuta în lumea cealaltă pe cel ce a murit:

a. Învățătura despre aceste acțiuni poate fi văzută la următoarele link-uri:  http://www.ortodoxism.ro/carte.shtml#inmormantarea

http://www.crestinortodox.ro/religie/rugaciunile-pentru-adormiti-69460.html

b. Domnul Iisus și apostolii Săi au învățat că felul în care cineva crede și trăiește aici pe Pământ îi va influența destinul etern. În continuare voi lăsa Sfânta Scriptură să vorbească.

Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:14, 15);

„Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Iisus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu. Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Iisus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.” Iisus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:34-44);

Apoi Iisus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi.” Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!” „Dacă aţi fi orbi”, le-a răspuns Iisus, „n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: „Vedem.” Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. (Ioan 9:39-41);

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  (1 Corinteni 6:9, 10);

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.  (Galateni 5:19-21);

Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. (1Ioan 3:7-10)

Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”  (Apocalipsa 21:7,8)

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!  (Apocalipsa 22:14, 15).

Pasajele pe care le-am prezentat arată fără echivoc că modul în care alegemcredem și să trăim aici pe Pamânt ne pecetluiește soarta pentru veșnicie. Biblia nu susține în nici un fel posibilitatea că unuia care a murit îi mai poate fii schimbat destinul etern, dimpotrivă ne învață că dacă am murit în credință vom avea parte cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus, iar dacă am murit în faptele necredinței destinul nostru va fi în afara acestei glorioase Împărății, adică în locul de pedeapsă eternă a necredincioșilor. Asadar  toate gogoșile promovate cu tărie de sistemul ortodox şi în cazul de față de preotul ortodox Necula nu sunt decât niște gogoși pentru cei cărora le plac!

II. Cea de-a doua afirmație este, în lumina analizei celei dintâi, o mare gogoașă: Ortodoxia nu este nici pe departe o biserică vie! Cauza este că nu-L are pe Domnul Vieții ca și Cap, nu ÎL ascultă şi, în consecinţă, este moartă. Realitatea nespus de dureroasă este tocmai contrariul celor spuse de preotul Necula şi anume că Ortodoxia se încăpăţânează să rămână o biserică moartă! Din păcate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cât de mult le plac unor penticostali gogoșile calde?! (3)


A trecut aproximativ un an de când nu am mai publicat nici un articol pe acest subiect. Atunci am publicat aceste două postări: https://ioanjoldes.wordpress.com/2012/03/17/cat-de-mult-le-plac-unor-penticostali-gogosile-calde-1/; https://ioanjoldes.wordpress.com/2012/03/22/cat-de-mult-le-plac-unor-penticostali-gogosile-calde-2/ . Nu că nu aș fi dorit dar nu am găsit timpul necesar pentru aceasta. Sunt acum în același loc unde eram și acum un an și poate că asta mă ajută să îmi fac timp. Am reascultat o parte din expunerea preotului ortodox Constantin Necula într-o adunare penticostală la invitația pastorului penticostal Ioan Pustan. (http://www.youtube.com/watch?v=rtfTONbSZkk)

Sigur că în răstimp au apărut comunicatul CCPR pe care l-am publicat la momentul respectiv. (https://ioanjoldes.wordpress.com/2012/05/17/comunicatul-ccpr-in-legatura-cu-abaterile-lui-ioan-pustan/)

De fapt demersul meu nu este împotriva unui preot ortodox sau a unui pastor penticostal ci împotriva unor învățături și a unor practici care sunt în evidentă contradicție cu învățătura curată a Cuvântului lui Dumnezeu. Desigur că aceste învățături și practici la care am făcut și voi face referire nu le aparțin celor doi ci ele, la acel moment, au fost expuse și susținute de cei doi. Consider însă că în spatele acestor învățături și practici (asemănate de mine cu niște gogoși calde servite de un preot ortodox într-o adunare penticostală) au în spatele lor pe cel care este Mincinosul și Tată Minciunii, adică pe Satan însuși, de aceea demesul meu este împotriva acestuia.

De data aceasta doresc să vedem cum arată o altă gogoașă servită cu acea ocazie. Este vorba despre cultul numit al sfintelor moaște. Preotul Micula a amintit de vizita pe care au facut-o 40 de preoți la bisericile din Turcia și cum ghidul i-a condus apoi într-un loc unde, spunea el, au fost uciși creștini dar el nu știa unde sunt înmormântați: Preotul Micula a spus că nu va fi nici o problemă de aflare a locului morții lor. Apoi a spus: Cântând 40 de preoți în cerc a început să miroase a mirt puternic de tot. Vezi moaștele noastre fac exercițiu de înviere. Sau, spun eu, le-am pus o  melodie potrivită pentru exerciții fizice și au început să facă gimnastică. 🙂

De fapt ce crede și propovăduiește Biserica Ortodoxă despre cultul moaștelor? Redau în continuare din învățătura lor prezentată de un profesor  pe care l-am cunoscut personal. Iată ce scria acesta:

Cinstirea sfintelor moaște


Cat priveste moastele sfintilor, Biserica si credinciosii au convingerea ca prin atingerea de ele si prin rugaciunile adresate sfantului langa moastele lui, adeseori se infaptuiesc vindecari si alte fapte minunate datorita legaturilor duhovnicesti care se sta­bilesc intre credinciosi si persoanele reprezentate in icoane sau ale caror moaste s-au pastrat, si in ultima analiza datorita lui Hristos, prin energiile necreate.

Un temei pentru cinstirea moastelor si al credintei in puterea ce iradiaza din ele ni-l da Sfanta Scriptura prin invierea unui mort aruncat peste osemintele proorocului Elisei (IV Regi 13,21). Dar nu orice trup care nu se descompune poate fi considerat trup sfintit, fiindca uneori lipsa de descompunere este rezultatul pacatului, si nu al virtutii. De aceea, la slujba inmormantarii se citeste rugaciunea de dezlegare a trupului, pentru ca trupul sa se elibereze din legatura pacatului si sa se intoarca in pamantul din care a fost facut. Cu adevarat sfinte sunt moastele sfintilor care au fost canonizati ca atare de Biserica soborniceasca si care s-au dovedit ca facatoare de mi­nuni. Incoruptibilitatea sfintelor moaste nu este rezultatul unor fenomene naturale, ci este darul lui Dumnezeu fata de cei care L-au preamarit prin viata lor sfanta si curata.

Puterea dumnezeiasca ce lucreaza prin trupurile Sfintilor dupa moartea lor e o continuare, dar si o intensificare a puterii ce lucra prin trupurile lor cat au fost in viata. Chiar umbra trupului lui Petru avea puterea sa vindece pe bolnavii peste care trecea (Fapte 5, 15). Unii bolnavi se vindecau prin simpla atingere de stergarele folosite de Sfantul Apostol Pavel (Fapte 19, 11).

Men­tinerea osemintelor lor in stare de incoruptibilitate este o arvuna a viitoarei incoruptibilitati a trupurilor dupa inviere si dupa de­plina lor indumnezeire. Ele se mentin incoruptibile pentru ca in efe se mentine o putere dumnezeiasca din vremea cand trupurile lor erau unite cu sufletul. Ba, mai mult, asupra lor se prelun­geste starea de indumnezeire sporita a sufletelor lor din starea actuala. Aceasta se datoreaza faptului ca puterile sufletului si harul dumnezeiesc din el isi prelungesc lucrarea si in trup, infaptuind si in acesta o stare de sfintenie, cat timp sfantul traieste pe pamant, si un fel de stare de incoruptibilitate, dupa trecerea su­fletului sfantului, prin moarte, la o stare mai accentuata de in­dumnezeire.

Mentinandu-se incoruptibile, osemintele Sfintilor arata ca sufletul lor si harul Sfantului Duh din ei raman mai de­parte intr-o legatura cu trupurile lor, asa cum arata si Sfantul Grigore de Nyssa. De aceea, cei ce se roaga langa osemintele sfantului nu se adreseaza propriu zis acestor oseminte, ci per­soanei sfantului. Cinstirea trece la persoana, ca si in cazul cinsti­rii icoanelor. Moastele sunt astfel o anticipare a trupului pnevmatizat de dupa inviere. Cultul sfintelor moaste pastreaza vie in constiinta credinciosului ideea ca trupul n-a fost facut sa moara, ci sa invieze si sa se invesniceasca in Hristos.

Pr. Prof. Dumitru Popescu

sursa: (http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/viata-vesnica/cinstirea-sfintelor-moaste-69169.html)

Vizavi de cele afirmate de preotul Necula și scrise de preotul Dumitru Popescu trebuie să ne putem câteva întrebări:

1. Unde în Sfânta Scriptură ni se poruncește să nu îngropăm pe cineva care a murit ci să-i punem oasele într-o cutie împodobită frumos și să le purtăm pe la anumite adunări?

2. Unde în Sfânta Scriptură ni se poruncește să ne rugăm lângă oasele unor morți?

3. Unde în Sfânta Scriptură ni se poruncește să ne ducem copiii să sărute cutii cu oase de morți?

În continuare doresc să prezint ceea ce are de spus Dumnezeu prin Cuvântul Său despre aceste învățături și practici.

1. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce. (Genesa 3:19). Există nenumărate referințe biblice în care ni se arată clar în Vechiul și în Noul Testament că oamenii (sfinți sau păcătoși) după moarte au fost îngropați, că acesta este locul trupului până la înviere. Chiar Domnul și Mântuitorul nostru Iisus a fost îngropat până la Învierea Sa deși urma ca aceasta să se producă la trei zile de la moarte. Nu a dat nici o poruncă ucenicilor să nu-I mai îngroape trupul că imediat va învia. Dumnezeu ne învață prin Cuvântul Său că odată ce omul a murit trupul trebuie îngropat, nu ambalat în cutii aurite și purtat prin adunări.

2. În ceea ce privește rugăciunile oamenilor acestea trebuie adresate doar lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iată ce poruncește Dumnezeu: Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exodul 20:1-6)

Iar  Domnul Iisus ne arată cui trebuie să I ne adresăm în rugăciunile noastre: El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ (Evanghelia dupa Luca 11:2). Așa că oamenii nu trebuie să se roage nici lângă oasele morților, nici persoanelor carora le-au aparținut aceste oase ci doar lui Dumnezeu.

3. În timpul Domnului Iisus niște oameni au adus copii la Iisus pentru a primi binecuvântarea Lui. Ucenicii au intervenit oprindu-i. Când a văzut Iisus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. (Evanghelia după Marcu 10:14). Prin urmare, Iisus era viu atunci când a zis aceste cuvinte și la fel este viu și astăzi; de aceea copilașii trebuie aduși doar la El, pe El trebuie să li-L facem cunoscut; pe El trebuie să Îl prețuiască și Lui trebuie să-I ofere sărutul lor nu unor cutii cu oase.

Iubiți credincioși care vreți să moșteniți Împărăția lui Dumnezeu și să fiți veșnic cu El nu mai consumați gogoșile oferite cu atâta generozitate de unii așa-ziși duhovnici oricare ar fi confesiunea din care fac parte. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! (Epistola lui Iacov 4:8). Hrăniți-vă nu cu gogoși calde ci cu laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire (1Petru 2:2f).

Și mai spunea preotul Micula în aceeași cuvântare: suntem un popor de credincioși care ne închinăm în fața unui mormânt gol (referirea era la mormântul Mântuitorului) și, completez eu, un popor de asa-ziși credincioși care se închină la sau lângă oasele unor oameni morți . Ciudați mai sunt unii oameni din acest popor!

 

 

 

 

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: